VED AKUTT FORURENSNING
RING 110

IUA Sør-Trøndelag

"Trønderbataljonens" kartlegging av kompetanse

"Trøndelbataljonen" ønsker en oversikt over personell med erfaring fra stabsarbeid, lederstøtte og annen viktig kompetanse. Meld inn ditt personell her

Varsling av akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område.
Les mer om hvordan du varsler her...

IUA - Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORURENSING, OG REDUSERE EKSISTERENDE FORURENSING

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

IUAs strategi skal bidra til et langsiktig og helhetlig perspektiv i hele regionen og bidrar til gode veivalg for å styrke beredskapen mot akutt forurensning. Hensikten med IUAs strategiske dokument er å ha en offensiv innstilling til fremtidens utfordringer. Det handler om måten vi skal forholde oss til endring og utvikling på og hvordan vi skal påvirke utviklingen i ønsket retning.

FINN UT MER

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Våre samarbeidspartnere

DSB      Kystverket      NOFO     

IUA Sør-Trøndelag

IUA Sør-Trøndelag består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre FosenMelhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Malvik, Os, Osen, Rennebu, RindalRøros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.

Les mer...

Organisering

Øverste myndighet i IUA Sør-Trøndelag region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

Les mer...

Kontakt IUA

   Besøksadresse:
      IUA Sør-Trøndelag
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

  Telefon sentralbord: 72547600
  Epost: iua@tbrt.no